Sheila J. Nayar (2010) Cinematically Speaking: The Orality-Literacy Paradigm for Visual Narrative

Kathleen Elizabeth Scott

Keywords


Orality; literacy; Hindi cinema; art film; narrative theory

Full Text: PDF

Go to Edinburgh University Press